De thuiszorgmarkt zit op slot

Ondanks het feit dat er in de wijkverpleging veel zorgaanbieders zijn, zit de thuiszorgmarkt op slot. Zorgverzekeraars contracteren conservatief. Wat de boer niet kent, lijkt het devies. Zorgverzekeraars lijken ook gemakzuchtig. Inspanning kost geld, redeneren ze. Liever weinig partijen contracteren dan moeite doen om te oogsten van de diversiteit van het zorgaanbod.

Lees de blog op Skipr

 

Zorgverzekeraars kopen steeds minder wijkverpleging in

Dat kleinere zorgaanbieders wijkverpleging met een specifieke doelgroep geen contract krijgen, lijkt geen toeval. Ik zie dat dit toeneemt. De kosten van de verzekerden met wijkverpleging beperken zich immers bijna nooit tot wijkverpleging. Het zijn de kwetsbare ouderen, de zwakkeren, de mensen met een specifieke aandoening die veel zorg nodig hebben. Dat zijn dure verzekerden waar je als verzekeraar verlies op leidt. Deze klanten gaan vaker naar de huisarts, ziekenhuis, gebruiken meer medicijnen enzovoorts. Verlies op dure verzekerden betekent dat je de premie niet kan verlagen. Ondiplomatiek gezegd: het is best eenvoudig om goede sier te maken met een gunstige premie als je contracten met aanbieders voor dure verzekerden niet afsluit. Verzekeraars kunnen gewoon zeggen dat de zorg “niet doelmatig is”. Dat is een onzin-bewering en kan niet worden onderbouwd, maar kleine aanbieders kunnen niet tegen verzekeraars opboksen. En de verzekeraars lijken ermee weg te komen. De grote groep verzekerden zal je er vermoedelijk niet over horen. Die zien niet wat er precies gebeurt. De meeste mensen zien alleen maar hun eigen maandelijkse premie.

En als verzekeraars vinden dat ik met deze uitspraken te ver ga, stel ik het volgende voor: we huren een grote zaal af, nodigen 20 zorgaanbieders die volgens verzekeraars ondoelmatig zijn uit, we vragen hen hun verhaal te doen over welke doelgroep, hoe ze indiceren, wat voor zorg ze leveren enzovoorts en dan vragen we verzekeraars vervolgens om uit te leggen wat er niet doelmatig aan is. En als verzekeraars dat niet kunnen uitleggen, dan krijgt elk van die aanbieders gewoon een contract en wordt er niet meer geknepen op hun urenvolume. Goed voorstel?

Maarten Oosterkamp, bestuurssecretaris

10 oktober 2017

Fraude in de wijkverpleging? BTN in Nieuwsuur

Afgelopen woensdag heeft het programma Nieuwsuur aandacht besteedt aan de problemen in de wijkverpleging. Verzekeraars voeren momenteel intensieve controles uit in de wijkverpleging en kijken hierbij met name naar ongecontracteerde aanbieders. Volgens verzekeraars omdat er veel sprake lijkt van fraude.

BTN belicht de andere kant van het verhaal. Aanpakken van fraude is goed, maar op dit moment is er een ware heksenjacht gaande op aanbieders die juist de zorg oppakken die andere organisaties niet kunnen bieden. Voor hen is geen ruimte in het contracteerbeleid van verzekeraars waardoor ze gedwongen worden om ongecontracteerd zorg te leveren. Van fraude is, in de meeste gevallen, absoluut geen sprake.

Bekijkt u hier de uitzending van Nieuwsuur (onderwerp vanaf 10:45 minuten)

 

 

 

Zorgverzekeraars starten controles op samenloop declaraties Zvw en Wlz in 2017

De Wlz is voorliggend aan de Zvw; de zorgverzekeraars hebben de wettelijke plicht te controleren op samenloop van beide wetten. Tot nu toe konden zorgverzekeraars dit bij het indienen van een declaratie niet controleren omdat zorgkantoren en zorgverzekeraars de relevante informatie niet digitaal konden uitwisselen. Dat verandert: voor het verzekeringsjaar 2017 gaan de zorgkantoren de zorgverzekeraars gedigitaliseerd informeren over verzekerden met een Wlz-indicatie, op basis van artikel 9.1.3 Wet langdurige zorg. Daardoor kunnen zorgverzekeraars voortaan het controleren op samenloop van Zvw en Wlz structureel invullen.
Zorgverzekeraars gaan in de tweede helft 2017 de rechtmatigheid toetsen van over het verzekeringsjaar 2017 ingediende declaraties. Het betreft samenloopcontroles inzake Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf, Huisartsenzorg, Mondzorg, Farmaceutische zorg, Eerstelijns diagnostiek en Niet persoonsgebonden hulpmiddelenzorg. Er wordt getoetst op bij de zorgverzekeraar ingediende zorg die ten laste van de Wlz dient te komen.
Als blijkt dat een declaratie voor Zvw-zorg is ingediend die op grond van een gelijktijdige Wlz-indicatie (of declaratie) van de verzekerde onrechtmatig is, dan zal de zorgverzekeraar de ingediende Zvw declaratie afkeuren. De declaratie wordt dan teruggegeven aan de indiener met retourcode 8983: Declaratie betreft geen Zvw-zorg. Ten aanzien van reeds verstreken declaratiemaanden van 2017 wordt de uniforme controle achteraf uitgevoerd. Verzekeraars waren voornemens deze controles ook met terugwerkende kracht over voorgaande jaren uit te voeren, maar hiertegen is BTN in verweer gegaan.

In eerdere gesprekken heeft BTN de wens naar voren gebracht dat bij afgekeurde declaraties wordt aangegeven welke Wlz-zorgverlener betrokken is. Dat voorkomt een zoektocht naar de betreffende Wlz-zorgverlener. Ook willen zorgverleners graag een mogelijkheid om zelf te kunnen toetsen of de zorg die ze leveren onder de Wlz valt. De zorgverzekeraars zouden beide wensen graag inwilligen, maar de huidige privacywet- en regelgeving staat dat helaas niet toe. BTN zal samen met zorgverzekeraars hierin optrekken om dit in de toekomst wel mogelijk te maken.
Bereidt u zich dus voor dat er mogelijk om deze redenen afkeur kan komen op uw ingediende declaraties. Deze controles kunnen er wel voor zorgen dat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan en veel ingediende declaraties dient terug te betalen.
Zorgverzekeraars hebben aangegeven het proces graag zo zorgvuldig mogelijk te regelen dus horen graag ervaringen van aanbieders. Via BTN kunt u uw ervaringen delen. Deze zullen wij dan via ZN doorspelen aan de verzekeraars. Het gehele proces zal zorgvuldig worden gemonitord en geëvalueerd. BTN zal hier nauw bij betrokken blijven.