Herijking tarieven verpleging en verzorging modulair pakket thuis

Categories: nieuwsTags: , on

ActiZ en BTN waarschuwen minister De Jonge van VWS voor de gevolgen van het verlagen van de tarieven voor de Wlz-zorg thuis. Door lagere tarieven voor verpleging en persoonlijke verzorging in het modulair pakket thuis, kan deze zorg in veel gevallen niet meer kostendekkend geleverd worden. De keuzevrijheid van cliënten komt daardoor in het geding.

We hebben de minister verzocht de effecten van de tariefdaling te monitoren en om zo nodig passende maatregelen te nemen om de keuzevrijheid van cliënten te waarborgen.

Herijking tarieven vepleging en verzorging
De NZa heeft nieuwe tarieven vastgesteld voor de prestaties van het modulair pakket thuis (mpt). Daarbij is ervoor gekozen de tarieven voor de mpt-prestaties verpleging en verzorging af te leiden van de tarieven in de wijkverpleging. De NZa heeft tevens besloten de tarieven wijkverpleging te herijken op basis van het kostenonderzoek uit 2016 (aangevuld met normatieve elementen). Dit leidt tot een daling van zowel de tarieven verpleging en verzorging in de Zvw als van de daarvan afgeleide tarieven binnen het mpt. Het mpt-tarief voor verpleging daalt circa 15% daalt en het mpt-tarief persoonlijke verzorging circa 3%.

Voor de wijkverpleging kunnen gecontracteerde zorgaanbieders vaak nog een integraal tarief afspreken; voor het mpt is dat niet mogelijk.

Programma Langer Thuis
Wij kunnen dit besluit niet rijmen met de ambities van de minister uit het programma Langer Thuis, waarin keuzevrijheid voor de cliënt een belangrijk uitgangspunt is. Zorg thuis moet een gelijkwaardig alternatief zijn voor zorg in het verpleeghuis. Daarvoor moeten ook de financiële randvoorwaarden gelijkwaardig zijn, zodat het mogelijk is voor Wlz-cliënten ook thuis intensieve zorg in te zetten inclusief het benodigde toezicht en/of 24-uurs zorg in de nabijheid.

Keuzevrijheid in het geding
Bij de uitvoering van het modulair pakket thuis ervaren zorgaanbieders nu reeds verschillende knelpunten. Zo is het vaak niet mogelijk om binnen de financiële kaders van het mpt voldoende dagbesteding in te zetten. Maar vooral het leveren van permanent toezicht en/of 24-uurs beschikbaarheid is moeilijk binnen het mpt. Dit laatste probleem wordt versterkt door de tariefdaling. Het mpt zal hierdoor in veel gevallen niet meer kostendekkend geleverd kunnen worden. Daarmee komt de keuzevrijheid van cliënten met een Wlz-indicatie om de best passende leveringsvorm te kiezen onder grote druk te staan.

U vindt de brief van Actiz en BTN aan de minister op de ledensite van BTN.

 

 

Zorgverzekeraars starten controles op samenloop declaraties Zvw en Wlz in 2017

Categories: nieuwsTags: , , , on

De Wlz is voorliggend aan de Zvw; de zorgverzekeraars hebben de wettelijke plicht te controleren op samenloop van beide wetten. Tot nu toe konden zorgverzekeraars dit bij het indienen van een declaratie niet controleren omdat zorgkantoren en zorgverzekeraars de relevante informatie niet digitaal konden uitwisselen. Dat verandert: voor het verzekeringsjaar 2017 gaan de zorgkantoren de zorgverzekeraars gedigitaliseerd informeren over verzekerden met een Wlz-indicatie, op basis van artikel 9.1.3 Wet langdurige zorg. Daardoor kunnen zorgverzekeraars voortaan het controleren op samenloop van Zvw en Wlz structureel invullen.
Zorgverzekeraars gaan in de tweede helft 2017 de rechtmatigheid toetsen van over het verzekeringsjaar 2017 ingediende declaraties. Het betreft samenloopcontroles inzake Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf, Huisartsenzorg, Mondzorg, Farmaceutische zorg, Eerstelijns diagnostiek en Niet persoonsgebonden hulpmiddelenzorg. Er wordt getoetst op bij de zorgverzekeraar ingediende zorg die ten laste van de Wlz dient te komen.
Als blijkt dat een declaratie voor Zvw-zorg is ingediend die op grond van een gelijktijdige Wlz-indicatie (of declaratie) van de verzekerde onrechtmatig is, dan zal de zorgverzekeraar de ingediende Zvw declaratie afkeuren. De declaratie wordt dan teruggegeven aan de indiener met retourcode 8983: Declaratie betreft geen Zvw-zorg. Ten aanzien van reeds verstreken declaratiemaanden van 2017 wordt de uniforme controle achteraf uitgevoerd. Verzekeraars waren voornemens deze controles ook met terugwerkende kracht over voorgaande jaren uit te voeren, maar hiertegen is BTN in verweer gegaan.

In eerdere gesprekken heeft BTN de wens naar voren gebracht dat bij afgekeurde declaraties wordt aangegeven welke Wlz-zorgverlener betrokken is. Dat voorkomt een zoektocht naar de betreffende Wlz-zorgverlener. Ook willen zorgverleners graag een mogelijkheid om zelf te kunnen toetsen of de zorg die ze leveren onder de Wlz valt. De zorgverzekeraars zouden beide wensen graag inwilligen, maar de huidige privacywet- en regelgeving staat dat helaas niet toe. BTN zal samen met zorgverzekeraars hierin optrekken om dit in de toekomst wel mogelijk te maken.
Bereidt u zich dus voor dat er mogelijk om deze redenen afkeur kan komen op uw ingediende declaraties. Deze controles kunnen er wel voor zorgen dat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan en veel ingediende declaraties dient terug te betalen.
Zorgverzekeraars hebben aangegeven het proces graag zo zorgvuldig mogelijk te regelen dus horen graag ervaringen van aanbieders. Via BTN kunt u uw ervaringen delen. Deze zullen wij dan via ZN doorspelen aan de verzekeraars. Het gehele proces zal zorgvuldig worden gemonitord en geëvalueerd. BTN zal hier nauw bij betrokken blijven.