ActiZ en BTN waarschuwen minister De Jonge van VWS voor de gevolgen van het verlagen van de tarieven voor de Wlz-zorg thuis. Door lagere tarieven voor verpleging en persoonlijke verzorging in het modulair pakket thuis, kan deze zorg in veel gevallen niet meer kostendekkend geleverd worden. De keuzevrijheid van cliënten komt daardoor in het geding.

We hebben de minister verzocht de effecten van de tariefdaling te monitoren en om zo nodig passende maatregelen te nemen om de keuzevrijheid van cliënten te waarborgen.

Herijking tarieven vepleging en verzorging
De NZa heeft nieuwe tarieven vastgesteld voor de prestaties van het modulair pakket thuis (mpt). Daarbij is ervoor gekozen de tarieven voor de mpt-prestaties verpleging en verzorging af te leiden van de tarieven in de wijkverpleging. De NZa heeft tevens besloten de tarieven wijkverpleging te herijken op basis van het kostenonderzoek uit 2016 (aangevuld met normatieve elementen). Dit leidt tot een daling van zowel de tarieven verpleging en verzorging in de Zvw als van de daarvan afgeleide tarieven binnen het mpt. Het mpt-tarief voor verpleging daalt circa 15% daalt en het mpt-tarief persoonlijke verzorging circa 3%.

Voor de wijkverpleging kunnen gecontracteerde zorgaanbieders vaak nog een integraal tarief afspreken; voor het mpt is dat niet mogelijk.

Programma Langer Thuis
Wij kunnen dit besluit niet rijmen met de ambities van de minister uit het programma Langer Thuis, waarin keuzevrijheid voor de cliënt een belangrijk uitgangspunt is. Zorg thuis moet een gelijkwaardig alternatief zijn voor zorg in het verpleeghuis. Daarvoor moeten ook de financiële randvoorwaarden gelijkwaardig zijn, zodat het mogelijk is voor Wlz-cliënten ook thuis intensieve zorg in te zetten inclusief het benodigde toezicht en/of 24-uurs zorg in de nabijheid.

Keuzevrijheid in het geding
Bij de uitvoering van het modulair pakket thuis ervaren zorgaanbieders nu reeds verschillende knelpunten. Zo is het vaak niet mogelijk om binnen de financiële kaders van het mpt voldoende dagbesteding in te zetten. Maar vooral het leveren van permanent toezicht en/of 24-uurs beschikbaarheid is moeilijk binnen het mpt. Dit laatste probleem wordt versterkt door de tariefdaling. Het mpt zal hierdoor in veel gevallen niet meer kostendekkend geleverd kunnen worden. Daarmee komt de keuzevrijheid van cliënten met een Wlz-indicatie om de best passende leveringsvorm te kiezen onder grote druk te staan.

U vindt de brief van Actiz en BTN aan de minister op de ledensite van BTN.