Coalitie ActiZ, BTN, CNV en FNV verbaasd over uitspraken Jan Telgen

Categories: nieuws, persbericht on

De coalitiepartners ActiZ, BTN, CNV en FNV hebben met verbazing kennis genomen van het opmerkelijke interview met Jan Telgen in Zorgvisie. De uitspraken die door Jan Telgen worden gedaan zijn voorbarig en ongegrond.

De reden dat er tot nu toe slechts 10 tot 20 signalen zijn ingediend in de regiegroep is dat veel aanbestedingen nog lopen. Op basis van eigen inventarisatie van ActiZ, BTN, CNV en FNV kan echter wel worden geconcludeerd dat de berekening van de tarieven voor hulp bij huishouden veelal niet wordt gedaan op basis van de geldende Cao VVT en tarieven hierdoor nog achterblijven. Het is echter nog veel te vroeg om tot verdere conclusies te komen. De sociale partners horen graag hoe Jan Telgen tegen dit interview aankijkt.

 

 

 Sociale partners lanceren website reeleprijzenwijzer.nl

Categories: nieuws, persberichtTags: , on

De sociale partners in de VVT (ActiZ, BTN, CNV, FBZ, FNV en NU’91) hebben gezamenlijk het initiatief genomen om een website te lanceren, die eraan moet bijdragen dat gemeenten reële tarieven hanteren voor hulp bij het huishouden. De tarieven in de thuiszorg staan al sinds 2007 onder druk. In 2015 namen enkele aanbieders het initiatief met de Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning. Omdat deze code onvoldoende navolging kreeg, heeft de regering besloten om een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in te voeren. Deze AMvB reële prijs is in juni 2017 in werking getreden. Werkgevers en werknemers zien nog onvoldoende effect van de AMvB. De tarieven voor hulp bij het huishouden zijn bij het grootste deel van de gemeenten te laag en dekken de kosten niet. Sociale partners maken zich zorgen, want inmiddels zijn de lonen wel gestegen. Wanneer de prijzen nu onvoldoende worden verhoogd, dan kan dit grote effecten hebben voor zorgaanbieders en zorgmedewerkers.

De website reeleprijzenwijzer.nl heeft tot doel een verzamelpunt te zijn voor informatie en is gericht op gemeenten en zorgaanbieders.

Hans Buijing (BTN): ‘De website reeleprijzenwijzer.nl zal de komende jaren een centrale rol gaan spelen in de informatievoorziening. De website bevat onder meer de zogenoemde ‘rekentool’ die gemeenten en aanbieders kunnen gebruiken om tot het juiste tarief te komen. Daarnaast bevat de website veel aanvullende informatie. Bovendien publiceren we informatie over de prestaties van gemeenten. We houden de website actueel, zodat men hier altijd de meest recente informatie kan vinden’.

Wim van der Hoorn (FNV): ‘We maken ons zorgen over de toekomst van dit mooie vak. Gemeenten moeten nu echt werk gaan maken van fatsoenlijke tarieven, zodat werkgevers in staat zijn en blijven om de afgesproken lonen te betalen’.

Aaldert Mellema (CNV): ‘De arbeidsmarkt staat onder druk. Steeds meer zorgaanbieders hebben moeite om voldoende passend personeel te vinden. Dat was voor hulp bij het huishouden jarenlang geen probleem, maar het begint nu te knellen. Precies om die reden hebben we een CAO gesloten die het werk in deze branche aantrekkelijk maakt. De CAO moet wel betaald kunnen worden.’

Cees de Wildt (Actiz): ‘We merken dat gemeenten en zorgaanbieders soms nog onvoldoende zicht hebben op dat wat nodig is om tot een reële prijs te komen. Het is belangrijk dat partijen snel alle actuele informatie op één plek kunnen vinden’.

Kwaliteitskader wijkverpleging is beschikbaar

Categories: nieuws, persberichtTags: , on

Wijkverpleging vernieuwt dankzij Kwaliteitskader

Sinds 18 juni jl. is  Kwaliteitskader voor de wijkverpleging officieel opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZiNL Het is de eerste gezamenlijke aanpak om deze vorm van zorg uit te breiden en tegelijkertijd de kwaliteit ervan te vergroten.

Vernieuwend is dat de wensen en behoeften van de cliënt uitgangspunt wordt: wat kan en wil hij. En de cliënt bepaalt of de zorg voldoet. Wijkverpleegkundige teams spelen hierop in en voorkomen complexere vormen van zorg dan nodig is. Behalve over langer thuis blijven wonen -wat ouderen vaak willen- draait het werk in toenemende mate om de wijk waar de cliënt woont. De verpleegkundigen schakelen waar nodig met mantelzorgers en met meer gespecialiseerde vormen van hulp, bijvoorbeeld in geriatrie, jeugdhulp maar ook dagbesteding of sociaal werk.

Hans Buijing, bestuurder BTN: “Het kwaliteitskader zal de komende jaren steeds in ontwikkeling zijn. Het kan nooit een statisch geheel zijn omdat zorg thuis immers ook steeds in beweging is”.

De betrokken brancheorganisaties Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), ActiZ, Patiëntenfederatie Nederland (PN), V&VN en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn tevreden over de gezamenlijke strategie en gaan nu aan de slag met het vaststellen van meetinstrumenten voor kwaliteit. Op dit moment werken ze samen aan het vaststellen van concrete uitkomstindicatoren en patiëntervaringen

Download hier het definitieve Kwaliteitskader Wijkverpleging, 32 p.

Samenwerking WDTM en KIWA

Categories: nieuws, persberichtTags: , , on

WDTM, de branchevereniging voor (woon) zorgtechnologie en sinds enige tijd lid van BTN, is een samenwerking aan gegaan met certificeringsorganisatie KIWA. De samenwerking betreft de verdere professionalisering van het WDTM ketenkeurmerk. KIWA gaat de auditering, certificering en instructie van het WDTM ketenkeurmerk voor haar rekening nemen. WDTM blijft het schemabeheer voeren en de agenda voeren voor de ontwikkeling van het ketenkeurmerk. Klik hier voor hele persbericht.

CAO VVT 2018-2019 definitief

Categories: nieuws, persberichtTags: on

Alle leden van de bij de cao-onderhandelingen betrokken partijen, ActiZ, BTN, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ, en NU ’91, hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de CAO VVT dat op 7 mei jl. werd gesloten. Daarmee is de Cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg, met een looptijd van 1 april 2018 tot 1 juli 2019, een feit. BTN is daar blij mee. In deze cao wordt prioriteit gegeven aan de waardering voor zowel huidig als nieuw personeel en aan zij-instromers. De Cao laat zien dat de VVT-sector een aantrekkelijke sector is om voor te werken.

Salarismaatregelen

 • De leerlingensalarissen voor het eerste en tweede praktijkleerjaar voor niveaus 3, 4 en 5 worden per 1 september 2018 verhoogd met 10%. Deze 10% is inclusief de algemene loonsverhoging van 4% (per 1 oktober 2018). De andere twee praktijkleerjaren en de overige leerling-schalen (leerling-helpende) worden per 1 oktober 2018 verhoogd met 4%.
 • De FWG salarissen (inclusief HV-schaal, behalve FWG 05) worden per 1 oktober 2018 verhoogd met 4%.
 • De stagevergoeding wordt per 1 september 2018 verhoogd naar € 400,-.
 • Voor zij-instromers kan in positieve zin afgeweken worden van de leerling-salarissen. Zo kunnen we het voor zij-instromers aantrekkelijk maken om in onze sector aan de slag te gaan. In de grondslag voor vakantiebijslag en eindejaarsuitkering wordt het verrichte meerwerk meegenomen.

Oriëntatiebaan
De Oriëntatiebaan is bedoeld om de instroom van nieuwe medewerkers, waaronder zij-instromers, te bevorderen. Geïnteresseerden kunnen in een korte periode kennis maken met het veelzijdige werk in de VVT. Deze baan is bedoeld als opstap naar een reguliere baan of opleiding. Hiervoor wordt een apart arbeidsvoorwaardenarrangement gemaakt. Binnenkort ontvangt u meer informatie over de Oriëntatiebaan, zoals een model arbeidsovereenkomst Oriëntatiebaan.

Flexibiliteit
De gemiddelde arbeidsduur van deeltijdwerkers wordt per 1 januari 2019 op halfjaarbasis bepaald. Dit met als doel te voorkomen dat een werknemer gedurende het jaar te maken krijgt met te grote schommelingen in zijn of haar arbeidsuren/werktijden (zgn. min- en plus-uren).

Vergoeding kosten verplichte scholing
De door de werkgever verplicht gestelde scholing wordt volledig vergoed, zowel in tijd als in geld. Dit in tegenstelling tot de huidige mogelijkheid om in overleg met de OR afwijkende afspraken te maken. Om zorgorganisaties de nodige tijd te bieden om zo nodig eigen regelingen hierop af te stemmen, is een overgangstermijn afgesproken tot 1 januari 2019.

Actieplan reële en dekkende tarieven
Cao-partijen trekken gezamenlijk op richting financiers om dekkende tarieven in alle onderdelen van de ouderenzorg (verpleeghuizen, wijkverpleging, revalidatiezorg en Wmo) en jeugdgezondheidszorg te bereiken. Hiertoe hebben de cao-partijen in hun coalitie een gezamenlijk actieplan opgesteld.

Uitwerking
Cao-partijen zijn aan de slag met de uitwerking van het akkoord in een definitieve cao-tekst. Zowel de salaristabellen als de leerling-salaristabellen zullen zo snel mogelijk worden gepubliceerd. Er zijn ook ‘veel gestelde vragen en antwoorden’ over de nieuwe Cao in de maak.

 

 

Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging ondertekend

Categories: nieuws, persberichtTags: , on

Minister Hugo de Jonge van VWS en de partijen in de wijkverpleging hebben vandaag het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging ondertekend. Daarmee worden de door de onderhandelaars gemaakte eerdere afspraken definitief van kracht. Het akkoord betekent onder meer dat er 435 miljoen extra geïnvesteerd wordt in de wijkverpleging voor de periode 2019-2022.

 

Het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging is ondertekend door ActiZ, BTN, PFN, VNG, V&VN, ZN en het ministerie van VWS. Met het hoofdlijnenakkoord maken zij afspraken over het voorkomen van (duurdere) zorg,  de zorg dichter bij mensen thuis te brengen organiseren of juist verder weg (als dat omwille van de kwaliteit nodig is) en over het vervangen van bestaande zorg door nieuwe, innovatieve vormen van zorg zoals e-health.

Verder staan in het akkoord afspraken om zo de omvang van niet-gecontracteerde zorg te verminderen, omdat deze een onevenredig groot beslag legt op de beperkte capaciteit van de wijkverpleging. Dat zet het zorgstelsel onder druk.

De ondertekenaars gaan verder onverminderd door met het terugdringen van regeldruk en er zijn afspraken gemaakt over de aanpak van uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Om de afspraken uit het akkoord te kunnen bewerkstelligen gaat er extra geld naar de wijkverpleging. Van 2019 tot en met 2022 komt er in totaal € 435 miljoen (exclusief loon- en prijsbijstelling) bij het kader wijkverpleging ten opzichte van de verwachte uitgaven in 2018.

 

 

 

Werkgevers en vakbonden sluiten akkoord CAO-VVT met flinke loonsverhoging van 4%

Categories: nieuws, persberichtTags: , on

ActiZ, BTN en de vakbonden CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV Zorg & Welzijn en NU ’91 hebben op maandag 7 mei 2018 een akkoord bereikt voor een nieuwe CAO voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De nieuwe cao heeft een looptijd van 15 maanden en gaat in op 1 april 2018. In het akkoord is een loonsverhoging van 4% opgenomen per 1 oktober 2018. Vanaf 1 september stijgen ook de leerlingsalarissen met 10%, en de stagevergoedingen zelfs met ruim 16%.

Reële en dekkende vergoedingen

Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat de financiers (overheid, zorgverzekeraars en gemeenten) reële en dekkende tarieven vaststellen én hanteren. Gemeenten betalen nu op grote schaal te lage tarieven voor thuishulp en zijn onvoldoende bekend met de nieuwe eisen van de wmo-zorginkoop. Door verzekeraars worden te vaak forse kortingen toegepast op de door de Nederlands zorgautoriteit vastgestelde maximumtarieven, en de loon-prijsindexering wordt onvoldoende toegepast. De sociale partners vinden dat onaanvaardbaar. Zij ontwikkelen een gezamenlijke strategie en trekken samen op om financiers ertoe te bewegen reële tarieven te hanteren.

Sector aantrekkelijk houden

Alle partijen zijn tot dit mooie resultaat gekomen omdat zij grote waarde hechten aan een goede marktconforme beloning. Hieruit spreekt waardering voor het werk van zorgprofessionals. Naar verwachting is dit een goede prikkel om voldoende gekwalificeerde medewerkers aan te trekken in een tijd van grote tekorten. Werkgevers en vakbonden willen de zorgsector aantrekkelijk houden voor huidige medewerkers, uitstroom uit de sector voorkomen en nieuwe medewerkers aantrekken.

Afspraken over de oriëntatiebaan

Behalve de structurele loonsverhoging en de marktconforme beloning, zijn er ook afspraken in de cao gemaakt over het bevorderen van instroom van nieuwe medewerkers en zij-instromers met een zogenaamde ‘oriëntatiebaan’.

Door een oriëntatiebaan kunnen mensen in een korte periode kennis maken met het veelzijdige werk in de VVT-sector. Het is bedoeld als glijbaan naar een reguliere baan of opleiding in de zorg. Dit is dan ook een belangrijk element in de cao geworden. Hoe meer mensen op een laagdrempelige manier kunnen kennismaken met de zorg, hoe beter.

De komende weken zullen de vakbonden en de werkgevers het akkoord voorleggen aan hun leden.

In aansluiting op het akkoord, reacties van betrokken bestuurders:

FNV

John van Mullem van FNV Zorg&Welzijn: ‘We hebben nu echt een goede cao, waar iedereen hard zijn best voor gedaan heeft. Na een jarenlange strijd met de werkgevers zijn we er nu samen uitgekomen. Met een mooie cao en een goede loonsverhoging. We gaan het resultaat nu voorleggen aan onze achterban en we verwachten dat zij ook tevreden zullen zijn met de behaalde resultaten.’

CNV

Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn: ‘De vakbonden hebben goede afspraken kunnen maken, in goede harmonie. We zijn trots op het resultaat. Het is een stevige loonsverhoging. We zijn blij met de betere vergoedingen voor leerlingen en stagiaires. Zij zijn de toekomst van zorg en welzijn. Werken in de zorg is met deze cao aantrekkelijker geworden. We hebben heel veel mensen nodig in de zorg’.

FBZ

Joyce Kuijpers, namens FBZ: ‘Met de nieuwe cao-afspraken willen we aansluiten bij de behoeften van deze sector.’

BTN

Kars Hazelaar, onderhandelaar namens BTN: ‘de gezamenlijke coalitie van werkgevers en werknemers om te strijden voor dekkende tarieven vormt een keerpunt om nu en in de toekomst te kunnen zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden.’

NU’91

Monique Kempff, voorzitter NU’91: ‘Goed dat we zo snel tot dit onderhandelaarsakkoord zijn gekomen. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet, volop banen tegen een mooi salaris.  Onze achterban is tevreden met het feit dat er geen beperking is gekomen op 0-uren contracten of min/max contracten. Verpleegkundigen en verzorgenden bepalen zelf wel hoe hun contract eruit moet zien.’

ActiZ

‘Met deze cao willen we laten zien dat we onze huidige en toekomstige medewerkers zeer waarderen en dat we een aantrekkelijke sector zijn om in te werken’, aldus Gerard Schoep, namens branchevereniging ActiZ.

 

 

 

Kwaliteitskader Wijkverpleging: gezamenlijke visie aanpak kwaliteitsslag

Categories: nieuws, persberichtTags: , on

Vandaag hebben ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Patiëntenfederatie Nederland (PN), V&VN en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het Kwaliteitskader Wijkverpleging aangeleverd bij Zorginstituut Nederland (ZiNL). Het kwaliteitskader is de eerste gezamenlijke inspanning om deze vorm van zorgverlening verder te ontwikkelen, om met name de kwaliteit van zorg te vergroten waarbij steeds ‘de wens van de cliënt’ centraal staat. Dat wat de cliënt zelf kan en wil wordt voortaan het uitgangspunt voor wijkverpleging. Wijkverpleging zal goede zorg en ondersteuning bieden, maar ook een toenemend beroep doen op de zelfredzaamheid van mensen en hun naasten. 

Het kwaliteitskader geeft duidelijkheid over hoe goede wijkverpleging eruit moet zien en bevat goede afspraken over meer verdieping, doelmatigheid, meer kwaliteit en minder regeldruk. De komende maanden wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het cliëntmeetinstrument en kwaliteitsinformatie uit het kwaliteitskader. Op 1 juli a.s. wordt hiervoor een uitgewerkt plan van aanpak aangeleverd bij ZiNL.

Het aantal 80-plussers in Nederland gaat stijgen van 700.000 nu naar 1.250.000 in 2030. Van deze ouderen blijft het merendeel langer zelfstandig thuis wonen met ondersteuning uit het eigen netwerk en/of professionals uit de ouderenzorg. Deze groep thuiswonende ouderen groeit van zo’n 270.000 mensen op dit moment naar 350.000 mensen in 2025. De zorg die deze mensen nodig hebben wordt ook steeds complexer. Daarvoor zijn niet alleen méér zorgmedewerkers nodig, maar ook goed opgeleide professionals die zelfstandig gespecialiseerde zorg kunnen geven.

Deze ontwikkelingen vragen om een sterke wijkverpleging met voldoende keuzevrijheid voor de cliënt. Wijkverpleging wil de kwaliteit van thuis wonen verbeteren, ondanks ziekte, behandeling of beperking. Niet alleen intensieve zorg in eigen huis, maar in toenemende mate ook inzet op preventie en behoud van gezondheid en zelfredzaamheid en op de verbinding met andere vormen van hulp aan cliënten (jeugdhulp, dagbesteding, schuldhulpverlening).

Hoogleraar verplegingswetenschap Marieke Schuurmans, die samen met de vijf partijen het Kwaliteitskader Wijkverpleging opstelde: “Dit is een ambitieuze ontwikkeling waarin vanuit een brede blik op gezondheid de wijkverpleging, via preventie en zorg, een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van mensen. Waarin kwaliteit nadrukkelijk ook gaat over doelmatigheid en waar een groot besef is van de noodzaak tot met elkaar leren en verbeteren.

Ook de uitkomsten van zorg worden belangrijk, omdat daarmee bijvoorbeeld opname in het ziekenhuis voorkomen kan worden. Dit draagt bij aan zinnige zorg en helpt om de totale zorgkosten beheersbaar te houden. Het Kwaliteitskader Wijkverpleging loopt vooruit op een nieuw bekostigingssysteem voor de wijkverpleging dat in 2020 klaar moet zijn.

Duidelijk is ook dat er nog veel moet gebeuren: de nieuwe aanpak vereist afstemming en inzet van alle betrokken partijen om de bestaande structuren om te buigen naar wat er in de toekomst nodig is. Er bestaat echter eensgezindheid over de noodzaak voor verandering en de kwaliteitswinst die het nieuwe kader oplevert. Schuurmans: “Ik ben er trots op dat de partijen, uitgaande van de behoefte van mensen en de mogelijkheden van professionals, gezamenlijk de schouders eronder hebben gezet om tot dit resultaat te komen.”

        

 

 

Leden BTN stemmen voor invoering HV-schaal in nieuwe CAO

Categories: nieuws, persberichtTags: , , , on

Op donderdag 8 maart heeft bij BTN de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze achterbanraadpleging is er uitvoerig gediscussieerd over de invoering van de HV-schaal voor Hulp bij Huishouden. Dit in navolging van het bestuurlijk akkoord van 11 juli 2017 over de invoering van de HbH-schaal. Leden van BTN hebben zich toen uitgesproken over goed werkgeverschap en passende beloning en de benodigde voorwaarden om de beoogde invoering per 1 april 2018 mogelijk te maken.

Sinds die tijd heeft BTN zich samen met Actiz, CNV en FNV ingezet voor de benodigde voorwaarden, onder meer door het monitoren van de tarieven die gemeenten betalen voor HbH maar ook door deel te nemen aan de Regiegroep Monitoring Aanbestedingen met VWS, VNG en de werkgevers- en werknemersverenigingen. Hoewel dit in veel gemeenten nog niet heeft geleid tot hogere tarieven voor HbH, heeft een meerderheid van de leden ingestemd met het voorstel voor de HV-schaal, dit onder de voorwaarden zoals eerder afgesproken met ActiZ, BTN, CNV, FBZ, FNV en NU’91.

Concreet houdt dit voorstel in dat de voorgestelde CAO tekst ten behoeve van art 3.2.A onveranderd blijft. De AVV verklaring wordt aangevraagd met als peildatum 1 april 2018. Medewerkers worden daardoor per 1 april 2018 ingeschaald in de nieuwe HV-schaal. De uitbetaling van loonsverhoging als gevolg van de HV-schaal zal uiterlijk met ingang van 1 januari 2019 plaatsvinden. Dat geeft elke aanbieder de gelegenheid om voor eind 2018 een onderhandelingsresultaat te bereiken conform de voorwaarden van de AMvB.  Werkgevers zijn volgens art. 3.2A direct verplicht de werknemers uit te betalen conform HV-schaal zodra een nieuw contract is gesloten binnen AMvB-plichtige gemeenten, waarbij de uitkomst voldoet aan de voorwaarden van de AMvB. De coalitie van ActiZ, BTN, CNV en FNV is verheugd met de definitieve invoering van de HV-schaal per 1 april 2018 en zal zich gezamenlijk inzetten voor een juiste toepassing hiervan.

 


Toelichting:

De bepalingen over het “van toepassing worden van de HV- schaal”  blijft zo gekoppeld aan de inspanning en het realiseren van reële tarieven conform AMvB en de daarop van toepassing zijnde toezeggingen vanuit VWS bij het sluiten van het bestuurlijk akkoord in de zomer van 2017.

Voor werkgevers betekent dit het volgende:

 • Definitief invulling te kunnen geven aan goed werkgeverschap;
 • De acceptatie van de HV schaal als passende beloning voor de HbH;
 • De AMvB is versterkt doordat de toepassing hiervan nu onvoorwaardelijk is gemaakt;
 • In onderhandelingen met gemeenten kan nu gewezen worden op CAO-afspraak met betrekking tot invoering van de HV-schaal. Deze schaal wordt nu definitief van toepassing voor Hulp bij Huishouden;
 • Er is meer controle op de naleving van de AMvB door gemeenten door de toezichthoudende en handhavende rol van de minister van VWS;
 • Zorgaanbieders krijgen meer ruimte en tijd om onderhandelingen te kunnen voeren over reële tarieven en gelijktijdige behoud van de rechten van medewerkers op passende beloning;
 • Het in stand houden van de coalitie van werkgevers en werknemers;
 • Het versterken van de arbeidsmarkt zorg.

Voor werknemers betekent dit:

 • De acceptatie van de HV schaal als passende beloning voor de HbH;
 • Zekerheid dat werknemers werkzaam in AMvB-plichtige gemeenten vanaf 1 april a.s. beloond worden volgens art. 3.2A. De betaling gaat direct in, indien op 1 april 2018 of tussen 1 april en 31 december 2018 een onderhandelingsresultaat is behaald conform de bepalingen AMvB, maar sowieso vanaf 1 januari 2019. De verplichting tot betaling HV-schaal loopt in alle gevallen terug tot 1 april 2018.;
 • Continuïteit van zorgverlening voor de werknemers;
 • Het versterken van de positie van de werknemers.

 

Hoewel vanuit BTN een meerderheid van de leden voor de invoering van de HV-schaal heeft gestemd, zijn er nog wel een aantal stappen die gemaakt moeten worden om het voor werkgevers ook uitvoerbaar te houden. Met name het voortbestaan van de Regiegroep Monitoring Aanbestedingen is essentieel om gezamenlijk met VWS en VNG naleving van de AMvB door gemeenten te bewerkstelligen. De verdere uitvoerbaarheid van deze loonschaal in de komende jaren met het oog op indexeringen moet ook nog onderzocht worden. Tevens moet er gekeken worden hoe om te gaan met gemeenten die een contract hebben voor onbepaalde tijd met aanbieders, op dit moment zou dat namelijk betekenen dat deze gemeenten nooit AMvB-plichtig worden.

 

 

 

Vilans en BTN verbreden samenwerking met kennisprotocollen

Categories: nieuws, persberichtTags: , on

Met name kleine zorgorganisaties kunnen deel blijven nemen aan de kennisgemeenschap van Vilans en BTN. Hiertoe tekenden bestuurder Hans Buijing van Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) en bestuursvoorzitter Annelies Versteegden van het kenniscentrum voor langdurende zorg Vilans een intentie tot samenwerking. Het belangrijkste uitgangspunt van de samenwerking is verbetering van de zorgkwaliteit door laagdrempelige toegang tot de Vilans KICK-protocollen.

Klikt u hier voor het hele persbericht.