Workshop Moderne Informatievoorziening in de Langdurige Zorg

Categories: nieuwsTags: , , on

De elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige zorg moderniseren. Hoe doe je dat? Wat is nodig om de cliënt de regie te laten nemen? Hoe kunnen we informatie bieden die tijdig, volledig en betrouwbaar is en tegelijk administratieve lasten verlagen? Hoe kunnen we de gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgaanbieder en tussen partijen onderling nog slimmer inrichten?

Als professional op het gebied van zorg- en cliëntregistratie, heeft u hier vast ideeën over!
Uw ideeën zijn heel waardevol, daarom nodigt het Actieprogramma iWlz u van harte uit deze op 24 augustus met ons te delen.Tijdens de workshop wordt uitgelegd wat het Actieprogramma iWlz inhoudt, maakt u kennis met de simulatieomgeving en kunt u actief meedenken en feedback geven.
Deze feedback wordt ter plekke meegenomen in de verdere ontwikkeling van de simulatieomgeving.

Op 13 juli hebben we deze workshop ook georganiseerd. Dat was een groot succes!
Klik hier voor een impressie.

Datum:            Donderdag 24 augustus 2017
Tijd:                 13.00 – 17.00 uur
Locatie:           Jaarbeurs Meet Up, Beatrixgebouw Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht

Doelgroep:      Zorg- en cliëntadministrateurs, werkzaam in de langdurige zorg.
Aanmelden:     Stuur een e-mail met uw naam, functie en organisatie naar actieprogrammaiwlz@zinl.nl (Deelname is gratis, graag uiterlijk 21 augustus aanmelden).

Minister nodig voor Ouderen en Maatschappij

Categories: nieuwsTags: , on

Het is belangrijk dat er een coördinerend minister komt voor Ouderen en Maatschappij. Dat zou bij de formatie moeten worden geregeld. Daarvoor pleiten ruim 20 organisaties van ouderen, mantelzorgers en zorgaanbieders. Zij bundelen de krachten om de problemen op te pakken die ouderen met een kwetsbare gezondheid en hun naasten ervaren.

 

Aandacht voor knelpunten
De 23 organisaties, waaronder ouderen- en patiëntenorganisaties, artsenverenigingen, en brancheorganisaties van zorgaanbieders stellen op basis van eigen en bestaand onderzoek vast dat zich met name bij mensen die langer thuis blijven wonen soms grote problemen voordoen. Terwijl het ministerie van VWS nu veel geld beschikbaar stelt voor verpleegzorg, vragen de organisaties aandacht voor de problemen die zich ook voordoen bij thuiswonende ouderen. Het gaat dan niet alleen om zorg en ondersteuning, maar ook om andere terreinen zoals welzijn en maatschappelijke ondersteuning en woonomgeving.

 

Meer tijd, afstemming, passende zorg en woningaanbod
De organisaties vragen acties van de landelijke overheid op vier punten:

  1. De woonomgeving van ouderen sluit vaak niet aan op wat zij nodig hebben. Ouderen en naasten zouden graag in een veilige omgeving wonen, in aanleunwoningen, zorgappartementen of het oude verzorgingshuis. Maar passend aanbod schiet tekort.
  2. Ook zeggen ouderen, naasten en zorgverleners dat er nu te veel vanuit wordt gegaan dat het sociale netwerk een deel van de zorg kan leveren. Thuiswonende ouderen blijken in de praktijk meer hulp en ondersteuning  nodig te hebben dan buren, familie en vrienden kunnen bieden.
  3. Een ander knelpunt is het gebrek aan samenhang en afstemming in de keten van ouderenzorg. Ondersteuning van en zorg voor ouderen kan in veel regio’s nog beter georganiseerd worden.
  4. En er is meer aandacht, tijd en passende zorg nodig. Meer aandacht voor wensen en behoeften van ouderen en meer maatwerk moet ertoe leiden dat ouderen kunnen leven zoals bij hen past

 

Agenda voor ouderenvriendelijk Nederland
De samenwerkende organisaties vinden dat de bewindspersoon Ouderen en Maatschappij met mandaat en in nauwe samenwerking met relevante ministeries met een integrale aanpak deze problemen aan moet pakken. In een werkagenda doen de organisaties verschillende voorstellen voor de acties die daarvoor nodig zijn. De organisaties werken de komende tijd de acties verder uit naar het model van de Agenda voor de Zorg. Het uiteindelijke doel is om Nederland ‘ouderenvriendelijk’ te maken.

 

Deelnemende organisaties:
ActiZ, Alzheimer Nederland, BTN, Fysiotherapeuten NVFG net, Ineen, KBO PCOB, KNMP, Laego, LHV, Mezzo, NOOM, NPV-Zorg voor het Leven, NVOG en KNVG, Osteoporose Vereniging, Parkinson Vereniging, Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, ReumaZorg Nederland, V&VN, Verenso, Zorgbelang Nederland

Klikt u hier voor het pamflet

Arbeidsmarktagenda 2023

Categories: nieuwsTags: , , on

Aan het werk voor ouderen!
De Arbeidsmarktagenda 2023 is een feit. Om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen hebben ActiZ, CNV Welzijn & Zorg, FNV Zorg & Welzijn, branchevereniging BTN, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de MBO Raad en het ministerie van VWS de Arbeidsmarktagenda 2023 ontwikkeld en vandaag ondertekend. Met keuzes van ouderen als nadrukkelijke wegwijzer.

Goede zorg voor gezondheid en welzijn van ouderen.
Daaraan wordt dagelijks gewerkt. Maar Nederland vergrijst in een rap tempo. Het aantal 80-plussers stijgt van 700.000 naar 1.250.000 in 2025. Mensen blijven langer thuis wonen met ondersteuning waar nodig. Daardoor verandert de aard en de zwaarte van de zorgvraag. Door hoge werkdruk, kleine contracten, een krappe arbeidsmarkt en veel openstaande vacatures is het een grote uitdaging om aan die zorgvraag te voldoen. De komende jaren zijn, naast het behoud van medewerkers in de zorg voor ouderen, 100.000 tot 125.000 extra medewerkers nodig. Met eigentijdse kennis én kunde. Goed opgeleid!

Geen eindpunt, maar begin.
Achterbannen, werkvloer, collega-brancheorganisaties, beroepsverenigingen, cliëntorganisaties en experts hebben hun ideeën en inzichten rijkelijk gedeeld. Met veel waardering hebben de dragende partijen van de Arbeidsmarktagenda 2023 daarmee hun voordeel gedaan.

Bestuurlijke afspraken met daaronder actielijnen en beoogde effecten vormen het richtsnoer van een aanpak met een horizon tot 2023. De arbeidsmarkt stopt niet bij het ouderendomein. Het ligt in de rede om met alle partijen een breed georganiseerd platform te creëren: met gedragen sturing op duurzame effecten voor de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn. Om de agenda vaste voet aan de grond te geven, leggen partijen verantwoordelijkheden zo laag als mogelijk. Rekening houdend met alles wat al gebeurt, zowel landelijk als regionaal.

Vandaag is de Arbeidsmarktagenda 2023 gepresenteerd: www.aanhetwerkvoorouderen.nl

Klikt u hier voor het persbericht.

Zorgverzekeraars starten controles op samenloop declaraties Zvw en Wlz in 2017

Categories: nieuwsTags: , , , on

De Wlz is voorliggend aan de Zvw; de zorgverzekeraars hebben de wettelijke plicht te controleren op samenloop van beide wetten. Tot nu toe konden zorgverzekeraars dit bij het indienen van een declaratie niet controleren omdat zorgkantoren en zorgverzekeraars de relevante informatie niet digitaal konden uitwisselen. Dat verandert: voor het verzekeringsjaar 2017 gaan de zorgkantoren de zorgverzekeraars gedigitaliseerd informeren over verzekerden met een Wlz-indicatie, op basis van artikel 9.1.3 Wet langdurige zorg. Daardoor kunnen zorgverzekeraars voortaan het controleren op samenloop van Zvw en Wlz structureel invullen.
Zorgverzekeraars gaan in de tweede helft 2017 de rechtmatigheid toetsen van over het verzekeringsjaar 2017 ingediende declaraties. Het betreft samenloopcontroles inzake Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf, Huisartsenzorg, Mondzorg, Farmaceutische zorg, Eerstelijns diagnostiek en Niet persoonsgebonden hulpmiddelenzorg. Er wordt getoetst op bij de zorgverzekeraar ingediende zorg die ten laste van de Wlz dient te komen.
Als blijkt dat een declaratie voor Zvw-zorg is ingediend die op grond van een gelijktijdige Wlz-indicatie (of declaratie) van de verzekerde onrechtmatig is, dan zal de zorgverzekeraar de ingediende Zvw declaratie afkeuren. De declaratie wordt dan teruggegeven aan de indiener met retourcode 8983: Declaratie betreft geen Zvw-zorg. Ten aanzien van reeds verstreken declaratiemaanden van 2017 wordt de uniforme controle achteraf uitgevoerd. Verzekeraars waren voornemens deze controles ook met terugwerkende kracht over voorgaande jaren uit te voeren, maar hiertegen is BTN in verweer gegaan.

In eerdere gesprekken heeft BTN de wens naar voren gebracht dat bij afgekeurde declaraties wordt aangegeven welke Wlz-zorgverlener betrokken is. Dat voorkomt een zoektocht naar de betreffende Wlz-zorgverlener. Ook willen zorgverleners graag een mogelijkheid om zelf te kunnen toetsen of de zorg die ze leveren onder de Wlz valt. De zorgverzekeraars zouden beide wensen graag inwilligen, maar de huidige privacywet- en regelgeving staat dat helaas niet toe. BTN zal samen met zorgverzekeraars hierin optrekken om dit in de toekomst wel mogelijk te maken.
Bereidt u zich dus voor dat er mogelijk om deze redenen afkeur kan komen op uw ingediende declaraties. Deze controles kunnen er wel voor zorgen dat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan en veel ingediende declaraties dient terug te betalen.
Zorgverzekeraars hebben aangegeven het proces graag zo zorgvuldig mogelijk te regelen dus horen graag ervaringen van aanbieders. Via BTN kunt u uw ervaringen delen. Deze zullen wij dan via ZN doorspelen aan de verzekeraars. Het gehele proces zal zorgvuldig worden gemonitord en geëvalueerd. BTN zal hier nauw bij betrokken blijven.