BTN wordt Zorgthuisnl. Voor betrokken ondernemers.

Zorgthuisnl. Voor betrokken ondernemers.

22 jaar na de oprichting gaat BTN van naam veranderen: Zorgthuisnl.

De aanleiding voor de naamsverandering naar Zorgthuisnl ligt in de groei van de zorg thuis binnen de VVT-sector, in combinatie met de verdere professionalisering  van de branchevereniging, die medio jaren ‘90 door ondernemers in de zorg is opgericht. Zij richtten hun werkzaamheden vooral in als thuiszorg. Het werkgebied van de branchevereniging heeft zich inmiddels veel meer verbreed, met ondersteuning en begeleiding thuis,  met huishoudelijke hulp, met wijkverpleging en verpleegzorg thuis en intramurale verpleeghuiszorg waar de cliënt een nieuw huis heeft; allemaal zorg thuis.

Een naamswijziging doe je natuurlijk niet zomaar. Het afgelopen jaar hebben we uitgebreid onderzoek gedaan en zijn tot de conclusie gekomen dat de nieuwe naam duidelijker aangeeft waar wij voor staan als brancheorganisatie: ZORG THUIS, ongeacht waar de zorg ontvangen wordt.

Specialist

Zorgthuisnl is dé specialist in het behartigen van de belangen van zorg die door aanbieders thuis wordt geboden, ongeacht waar iemand verblijft en ongeacht de complexiteit van zorg. Wij zijn voor de ondernemers die zich ook in hun huis op zorg als thuis richten en zetten ons in voor hun belangen. Ondernemers die door maatvoering, maatwerk en werkwijze dicht bij de cliënten en hun leefomgeving staan. Met zorg die vooral thuis wordt verleend óf op locaties die voor cliënten hun thuis zijn of zijn geworden.

Voor Zorgthuisnl is elke voordeur een voordeur waar de zorg en zorgverlener specifiek op afgestemd zijn; passend bij het scheiden van wonen en zorg. De cliënt staat altijd centraal en heeft de regie. Het is zijn of haar voordeur. Ook als de cliënt in een verpleeghuis of geclusterd woont, vraagt de zorg om de insteek en houding van zorg thuis. Juist daar maakt Zorgthuisnl zich sterk voor.

Zorgthuisnl is de branchevereniging voor aanbieders in de zorg die zich als ondernemer willen onderscheiden. Voor de ondernemers die lid zijn van Zorgthuisnl staat de kwaliteit van vraaggerichte zorg voorop. En dat ziet u terug in onze missie:

Branchevereniging Zorgthuisnl is dé specialist in zorg thuis. Wij behartigen collectieve belangen op daadkrachtige wijze en geven onze leden hoogstpersoonlijk ondersteuning bij hun ondernemerschap. Altijd met het oog op professionele en efficiënte zorg.

‘Zo lang mogelijk thuis’

De aanleiding voor de naamsverandering naar Zorgthuisnl ligt in de groei van de zorg thuis binnen de VVT-sector, in combinatie met de verdere professionalisering  van de branchevereniging, die medio jaren ‘90 door ondernemers in de zorg is opgericht. Zij richtten hun werkzaamheden vooral in als thuiszorg. Het werkgebied van de branchevereniging heeft zich inmiddels veel meer verbreed, met ondersteuning en begeleiding thuis,  met huishoudelijke hulp, met wijkverpleging en verpleegzorg thuis en intramurale verpleeghuiszorg waar de cliënt een nieuw huis heeft; allemaal zorg thuis.

“Ook als je zorg nodig hebt, zo lang mogelijk thuis wonen” is de basis van het ontstaan van onze branchevereniging. Al lang voordat dit regeringsbeleid werd stonden onze leden pal achter de gedachte dat zorg thuis de voorkeur heeft: laagdrempelig, in je eigen omgeving, samen met je eigen netwerk en ook nog eens met lagere kosten voor de maatschappij.

Zorgthuisnl gaat door op het pad dat door BTN is geëffend. Het behartigen van belangen is waar wij goed in zijn. Wij voeren lobby voor de belangen van uw organisatie bij een groot aantal landelijke en lokale (zorg-) stakeholders.

 

Vrije zorgkeuze

Met de nieuwe naam leggen wij nog meer accent op het belang van zorg thuis en de rol van de cliënt. Dat de cliënt de regie moet hebben, staat buiten kijf. Zorgthuisnl vindt dat de zorgverlener zoveel mogelijk rekening moet houden met zijn of haar mogelijkheden en wensen. Vrije zorgvraag  en -keuze van de cliënt,  ongeacht waar hij/zij verblijft en ongeacht  de wijze van financiering.

De bevolking groeit en vergrijst, terwijl veel verzorgingshuizen verdwijnen en de verpleeghuiscapaciteit stagneert. De noodzaak van zorg thuis neemt daarom alleen maar toe. Tegelijkertijd is zorg thuis veel complexer geworden, met risico’s én kansen voor kwaliteit, kosten, inkomsten en werk. Dit vraagt om gespecialiseerde kennis en daadkracht op brancheniveau.

Keuzevrijheid raakt ook het wezenskenmerk van de ondernemer, want kwaliteit van zorg maakt het onderscheid en zal leiden tot nieuwe cliënten. En dit binnen de complexe en ingewikkelde context van de zorg: een publieke taak, met private uitvoerders in een onvolkomen markt. Maar juist Zorgthuisnl zal zich hardmaken voor de ratio die verbonden is aan het ondernemerschap.

Slagvaardig

Wij zijn niet de grootste branchevereniging, maar zijn wel slagvaardig  en we nemen bij veel vraagpunten het voortouw. Goed onderbouwd en gericht op daadwerkelijk effect. Actief en pragmatisch. Dit alles vanuit het principe van gelijkwaardigheid van leden: elke stem telt even zwaar. Elk idee, groot of klein, kan van waarde zijn om de zorg thuis verder te helpen.

We geven onze leden ondersteuning bij hun ondernemerschap en hun werkgeverschap. Laagdrempelig, praktisch en betrokken. Bovenal ondersteunen we onze leden om hun onderneming zo goed mogelijk te runnen en stimuleren we hen om elkaar te helpen. We hechten veel waarde aan maatwerk en een persoonlijke benadering, en zijn er van overtuigd dat een pragmatische aanpak tot snellere en betere resultaten leidt, voor de ondernemer én de zorg thuis.

Maatschappelijke opgave

Inmiddels groeit het besef bij politiek en maatschappij dat de zorg, ook voor ouderen, maar voor een klein deel intramuraal wordt verzorgd. Het overgrote deel van de zorgvragers woont thuis. Zorgvragers willen ook thuis blijven wonen tot dat niet meer kan of niet meer verantwoord is. Verpleeghuizen en geclusterde woonvormen zijn dan de volgende stap in de zorgketen. Maar het begint thuis.

Zorgthuisnl is de brancheorganisatie voor alle aanbieders die de zorg langs die lijn organiseren, thuis of elders thuis. Het bieden van zorg thuis vraagt op vele terreinen om een andere organisatievorm, bedrijfsvoering, houding en denkkracht. En precies dat wil Zorgthuisnl met zijn ruim twintig jaar ervaring bieden aan alle ondernemers die zorg thuis – achter welke voordeur dan ook –  centraal hebben gezet.

Nieuw

Een nieuwe naam, een nieuw logo, een nieuwe huisstijl, een nieuwe website (zorgthuisnl.nl), een nieuw hoofdkantoor in Houten, De Molen 92, en een nieuw tijdperk voor belangenbehartiging voor betrokken ondernemers in de zorg thuis. Dat is Zorgthuisnl.

 

Landelijke actiedag publieke sector 2 oktober 2018

BTN is een sterk voorstander van een goed functionerend publieke sector en hecht zeer aan het versterken van de sector waar de zorg een belangrijk deel van uitmaakt.

BTN ziet dat de publieke sector jarenlang met bezuinigingen is geconfronteerd en ziet de noodzaak om de publieke sector weer op waarde te schatten en dat die waardering ook in beschikbare middelen tot uitdrukking komt. Daar heeft het de laatste jaren structureel aan ontbroken.

BTN constateert dat het huidige kabinet en het huidige kabinetsbeleid niet bijdraagt aan een versterking van de publieke sector, waarbij BTN de problematiek die de zorg kent ook terugziet binnen de andere onderdelen zoals onderwijs en politie. Veel werkzaamheden binnen de zorg staan in verbinding met deze sectoren en ondervinden daarvan hinder in het goed en zorgvuldig uitvoeren van hun kerntaak. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan scholing.

BTN roept regering en parlement op tot herbezinning op de publieke sector en vraagt de regering bij keuzes over inzet van beschikbare middelen, die vooral in de publieke sector te investeren.

Coalitie ActiZ, BTN, CNV en FNV verbaasd over uitspraken Jan Telgen

De coalitiepartners ActiZ, BTN, CNV en FNV hebben met verbazing kennis genomen van het opmerkelijke interview met Jan Telgen in Zorgvisie. De uitspraken die door Jan Telgen worden gedaan zijn voorbarig en ongegrond.

De reden dat er tot nu toe slechts 10 tot 20 signalen zijn ingediend in de regiegroep is dat veel aanbestedingen nog lopen. Op basis van eigen inventarisatie van ActiZ, BTN, CNV en FNV kan echter wel worden geconcludeerd dat de berekening van de tarieven voor hulp bij huishouden veelal niet wordt gedaan op basis van de geldende Cao VVT en tarieven hierdoor nog achterblijven. Het is echter nog veel te vroeg om tot verdere conclusies te komen. De sociale partners horen graag hoe Jan Telgen tegen dit interview aankijkt.

 

 

Miljoenennota 2019: tussen hoop en vrees

De deze week gepresenteerde Miljoenennota 2019 bevat voor onze sector weinig verrassingen.

Het kabinet heeft in onze ogen goede en logische beleidsdoelen geformuleerd, maar de instrumenten die worden ingezet (programma’s en hoofdlijnakkoorden) zijn voor ons nog niet overtuigend. Misschien hadden we wel gehoopt dat we verrast zouden worden met maatregelen tegen een aantal ontwikkelingen waar we ons grote zorgen over maken.

Het kabinet spreekt over het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg. Beide beleidsdoelen zijn een ingewikkelde opgave. Want daar waar het over betaalbaarheid gaat, hebben we te maken met sterke vergrijzingscijfers van de Nederlandse bevolking, die zeker voor de vvt-sector een sterke autonome toename van de zorgvraag betekenen. Er zijn steeds meer mensen die zorg nodig hebben en in de laatste levensfase is de zorgbehoefte nu eenmaal het sterkst. De uitdaging is hoe we de zorgkosten daarbij in de hand kunnen houden. Institutionele zorg (verpleeghuizen, ziekenhuizen) zijn relatief dure voorzieningen, die je pas zou moeten inzetten op het moment dat andere mogelijkheden er niet meer zijn. Beleidsmatig is het niet goed uitlegbaar dat er voor verpleeghuizen ruim 2 miljard bij komt en dat zorg thuis moet knokken om overeind te blijven. Want we zien dat zorgverzekeraars in de wijkverpleging de tarieven niet laten meebewegen met de cao-ontwikkelingen en dat er in de contracten wordt bedongen dat cliënten minder uren zorg krijgen. Zorgaanbieders worden daarbij gebenchmarkt. Zorgaanbieders die volgens verzekeraars relatief veel zorguren per cliënt inzetten, worden via kortingen op het tarief en/of op het budgetplafond gedwongen om minder uren te leveren. De manier waarop dit gebeurt is verre van transparant. Elke zorgverzekeraar gebruikt zijn eigen benchmark-methode. Zorgverzekeraars gebruiken de term ‘doelmatigheid’, maar de hoeveelheid zorg per cliënt heeft volgens ons niet zoveel met doelmatigheid te maken. Het kan heel doelmatig zijn om veel zorg te leveren aan een complexe cliënt. Het kan heel ondoelmatig zijn om weinig zorg te leveren aan een cliënt die veel zorg nodig heeft. Minder zorguren per cliënt afdwingen is gewoon een bezuiniging. Die twee ontwikkelingen samen (de achterblijvende tarieven en de vermindering van het aantal zorguren per cliënt) is het beeld dat we breed zien in de wijkverpleging. Afknijpen van  de wijkverpleging is geen logische ontwikkeling als ‘betaalbaarheid van de zorg’ één van de centrale beleidsdoelstellingen is.

De beleidsdoelstelling ‘toegankelijkheid’ is sterk afhankelijk van de ontwikkeling op de arbeidsmarkt.  Wachtlijsten ontstaan op het moment dat er onvoldoende mensen zijn om het werk te doen. Wij zien dat er gelukkig steeds nog nieuwe medewerkers instromen in de sector, maar de uitstroom is fors. Te fors. Dat heeft enerzijds met de vergrijzing (pensionering) van personeel te maken. Maar om personeel te kunnen vasthouden, moet je ze als werkgever enerzijds aan je weten te ‘binden’, dus omstandigheden creëren die ervoor zorgen dat het personeel blij en tevreden blijft. Anderzijds zijn de arbeidsvoorwaarden een belangrijke factor. Voor goede arbeidsvoorwaarden in zorg thuis zijn reële en dekkende tarieven nog niet op orde. En door de miljardeninvestering in verpleeghuizen dreigt de balans op de arbeidsmarkt verder verstoord te raken. Want het is voor extramurale organisaties dan toch moeilijker om personeel te verleiden en te ‘binden’. Er dreigt een negatieve spiraal te ontstaan als het niet lukt om de personeel aan te trekken en vast te houden. Wanneer werkdruk en ziekteverzuim toenemen, kan dit in een organisatie snel om zich heen grijpen. Dan is het voor werkgevers niet gemakkelijk om op tijd bij te sturen en te zorgen dat de balans terugkeert.

Het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg wordt bemoeilijkt doordat we in Nederland werken met een complex stelsel van wetgeving. En voor dat stelsel is het kabinet verantwoordelijk. Burgers snappen het verschil tussen Wmo, Zvw en Wlz niet, maar lopen wel tegenaan dat zorgprofessionals betaald worden uit verschillende ‘potjes’. Een wijkverpleegkundige die een wond heeft verschoond, mag niet zomaar de lakens van het bed verschonen en in de wasmachine stoppen. De huishoudelijke hulp kan best even de steunkousen helpen aantrekken, maar daar komt weer iemand anders voor. Dat is niet alleen lastig, maar ook onnodig duur. Bovendien maken we onvoldoende gebruik van de capaciteiten van zorgverleners. In een land waar een tekort dreigt aan vrijwel alle soorten zorgverleners is dit verre van optimaal. Voor het oplossen van deze, door de landelijke overheid gecreëerde, problemen kijkt dezelfde overheid naar lokale partijen. Wij zouden graag zien dat de problemen bij de wortel worden aangepakt en het stelsel wordt vereenvoudigd in plaats van te vertrouwen op symptoombestrijding door lokale partijen. Er zijn mooie voorbeelden te vinden waar adequate oplossingen zijn gevonden, maar te vaak gaat het niet goed. Daar heeft de burger met een zorgvraag last van. We stoppen belasting- en premiegeld in een systeem dat op zichzelf veel efficiënter kan worden georganiseerd.

Over hulp bij het huishouden wordt door het kabinet geen woord gerept. Dat vinden wij opmerkelijk. Want deze zorg vormt de ruggengraad van zorg thuis. Mensen die door ouderdom en ziekte of gebrek te maken krijgen met beperkingen, hebben vaak als eerste behoefte aan ondersteuning bij de zwaarste huishoudelijke taken. BTN heeft er als werkgeversorganisatie ervoor gekozen om te investeren in betere arbeidsvoorwaarden voor het personeel. De vernieuwde loonschaal is een forse investering. Maar deze investering kan alleen betaald worden als gemeenten de loonkostenstijging via tarieven compenseren. We zijn als brancheorganisatie al meer dan een jaar aan het trekken aan het ministerie van VWS, VNG en gemeenten om de tarieven op peil te krijgen. In deze periode is één van onze leden failliet gegaan als gevolg van ontoereikende tarieven. Wij hadden graag gezien dat het kabinet in de miljoennota onze beleidskeuze expliciet had gesteund en had benoemd dat gemeenten en zorgorganisaties er samen voor moeten zorgen dat de hv-loonschaal in alle Nederlandse gemeenten door werkgevers kan worden betaald, omdat sprake moet zijn van reële tarieven. Het is goed dat de koning in de troonrede benoemt dat de loonontwikkeling van zorgmedewerkers niet in het gedrang mag komen door de wens om de zorgkosten in de hand te houden. Het is dan wel zuur dat de regering ontkent dat we op dit punt de problemen en uitdagingen nog lang niet hebben opgelost.

Veel te vroeg voor conclusies over reële tarieven huishoudelijke hulp

Minister de Jonge stelt in Skipr dat gemeenten reële tarieven hanteren voor huishoudelijke hulp. Dat is een voorbarige uitspraak die op grond van de werkzaamheden van de regiegroep niet kan worden onderbouwd.

De regiegroep heeft tot nu toe slechts 13 casussen behandeld. Veel aanbestedingen lopen nog. Op basis van een eigen inventarisatie door werkgevers (ActiZ en BTN) en werknemers (FNV en CNV) moeten we vaststellen dat de tarieven in veel gemeenten nog achterblijven.

We zien wel dat er sprake is van een voorzichtige aanpassing van de tarieven. De ‘race to the bottom’ lijkt gestopt maar dat wil nog niet zeggen dat er sprake is van reële en dus kostendekkende tarieven.

Sociale partners hebben met VWS en VNG afspraken gemaakt die ertoe moeten leiden dat gemeenten reële tarieven gaan hanteren. Er moet nog veel gebeuren om dit te bewerkstelligen en het is daarom nog veel te vroeg om tot conclusies te komen.

ActiZ                         BTN                         CNV                         FNV

Publicatie Consumentenbond helpt de zorg niet

Deze week verschijnt in de Gezondgids van de Consumentenbond de publicatie met de titel ‘Thuiszorg in de knel’. In de publicatie stelt de Consumentenbond, dat de verpleging en verzorging die in de thuiszorg worden geleverd door nieuwe zorgorganisaties, structureel onder de maat is. Dat negatieve beeld herkennen we niet. De uitspraken zijn ongenuanceerd en gebaseerd op verouderde informatie.

Veel nieuwe thuiszorgondernemers melden zich bij BTN voor ondersteuning. De meeste organisaties die zich bij ons melden, weten heel goed dat er een flinke opgave ligt om aan alle eisen te voldoen. Als brancheorganisatie bieden wij ondersteuning op alle onderdelen waar de inspectie op toetst via projecten, trainingen, kennisdocumenten, ondersteuning vanuit onze helpdesk en werkbezoeken. Wij hechten er belang aan, dat organisaties zich aansluiten bij BTN. Onze ondersteuning heeft duidelijk meerwaarde.

De lijst van de Consumentenbond ondermijnt het vertrouwen in de zorg. Niemand heeft hier iets aan. Het geeft een te zwart-wit beeld van de werkelijkheid. We missen de nuances en de vragen die vooraf hadden moeten gaan aan hun oordeel: hoe zit het nu werkelijk? Er is namelijk ook een derde kolom, die niet zichtbaar is, met de huidige situatie. Sommige organisaties voldoen inmiddels aan alle eisen en krijgen nu ten onrechte een verkeerd stempel.

BTN wil blijven benadrukken dat ondernemerschap in de zorg in Nederland essentieel is. Zonder ondernemerschap staan we stil. We staan voor een enorme opgave om de verouderende maatschappij gezond thuis te houden. Goede spelregels zijn daarbij nodig. Organisaties moeten vanaf het begin veilige zorg kunnen garanderen, maar van beginnende zorgorganisaties kan je moeilijk verwachten dat ze vanaf moment 1 aan álle eisen voldoen. Organisaties moeten de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen en te bewijzen. Wanneer we alles dicht zouden regelen, is er geen ondernemerschap meer mogelijk. Het gaat hierbij om het zoeken naar de juiste balans. BTN vindt het belangrijk dat zorgorganisaties direct werk van maken van de zaken die te maken hebben met basisveiligheid. Cliënten moeten kunnen rekenen op veilige zorg. Als je de veiligheid van cliënten niet kan garanderen, dan hoor je uiteindelijk na alle verbeteracties niet thuis in de zorg.

De werkwijze van de Inspectie is gericht op leren en verbeteren. Dat is de goede benadering. De plannen voor het sneller visiteren door de Inspectie van nieuwe organisaties verwelkomen we. Hoe sneller het contact tot stand komt, hoe sneller voorkomen kan worden dat het misgaat. Bij vrijwel alle door de inspectie bezochte organisaties zie je dat zorgorganisaties in korte tijd flinke stappen hebben gemaakt.

BTN vindt het belangrijk dat (nieuwe) zorgorganisaties sneller en ruimer gecontracteerd worden. Nieuwe organisaties worden nu vaak tegengewerkt door financiers en dat helpt juist niet. Inkoopeisen zijn een extra toets. Het maakt dat er meer een gelijk speelveld tussen zorgorganisaties ontstaat. Je wilt niet dat organisaties onder de radar blijven.

Nationaal Hitteplan actief in heel Nederland

Heel Nederland heeft inmiddels vakantie. De zomer laat zich al enige tijd gelden. De komende dagen wordt het extra warm. Daarom activeert het RIVM met ingang van maandag 23 juli 2018 het Nationaal Hitteplan. Daarmee roept het RIVM op extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen. Extra alertheid kan gezondheidsproblemen door het warme weer beperken. Ook de zonkracht is de komende dagen hoog. De huid kan dan snel verbranden.

Aanhoudende hitte
Volgens de voorspellingen van het KNMI loopt de temperatuur de komende dagen op naar waarden rond de 30 graden. Ook in de nacht wordt niet veel kouder dan een graad of 20. Aanhoudend warm weer brengt gezondheidsrisico’s met zich mee voor kwetsbare groepen mensen zoals ouderen, mensen in verzorgingshuizen, chronisch zieken en mensen met overgewicht.  Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. Ook heel jonge kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en genoeg te drinken.

Maatregelen tegen de zon en de hitte:

  • Drink voldoende;
  • Draag dunne kleding die enige bescherming biedt tegen verbranding door de zon;
  • Zoek de schaduw op;
  • Smeer de huid in met zonnebrandcrème;
  • Beperk lichamelijke inspanning in de middag;
  • Houd de woning koel door tijdig zonwering, ventilator of airconditioning te gebruiken
  • Let extra op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben.

Het RIVM besluit samen met het KNMI of het hitteplan geactiveerd wordt. De kans op aanhoudend warm weer, met maximumtemperaturen boven de 27 graden speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast zijn onder andere de verwachte nachttemperatuur en de luchtvochtigheid factoren waarmee in de beslissing rekening wordt gehouden. U kunt het nationaal hitteplan vinden op de website van het RIVM. Ieder dag wordt er een hittebericht verstuurd vanuit het RIVM over de hitte en het nationaal hitteplan, u kunt u hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar: cGM@rivm.nl.

Herijking tarieven verpleging en verzorging modulair pakket thuis

ActiZ en BTN waarschuwen minister De Jonge van VWS voor de gevolgen van het verlagen van de tarieven voor de Wlz-zorg thuis. Door lagere tarieven voor verpleging en persoonlijke verzorging in het modulair pakket thuis, kan deze zorg in veel gevallen niet meer kostendekkend geleverd worden. De keuzevrijheid van cliënten komt daardoor in het geding.

We hebben de minister verzocht de effecten van de tariefdaling te monitoren en om zo nodig passende maatregelen te nemen om de keuzevrijheid van cliënten te waarborgen.

Herijking tarieven vepleging en verzorging
De NZa heeft nieuwe tarieven vastgesteld voor de prestaties van het modulair pakket thuis (mpt). Daarbij is ervoor gekozen de tarieven voor de mpt-prestaties verpleging en verzorging af te leiden van de tarieven in de wijkverpleging. De NZa heeft tevens besloten de tarieven wijkverpleging te herijken op basis van het kostenonderzoek uit 2016 (aangevuld met normatieve elementen). Dit leidt tot een daling van zowel de tarieven verpleging en verzorging in de Zvw als van de daarvan afgeleide tarieven binnen het mpt. Het mpt-tarief voor verpleging daalt circa 15% daalt en het mpt-tarief persoonlijke verzorging circa 3%.

Voor de wijkverpleging kunnen gecontracteerde zorgaanbieders vaak nog een integraal tarief afspreken; voor het mpt is dat niet mogelijk.

Programma Langer Thuis
Wij kunnen dit besluit niet rijmen met de ambities van de minister uit het programma Langer Thuis, waarin keuzevrijheid voor de cliënt een belangrijk uitgangspunt is. Zorg thuis moet een gelijkwaardig alternatief zijn voor zorg in het verpleeghuis. Daarvoor moeten ook de financiële randvoorwaarden gelijkwaardig zijn, zodat het mogelijk is voor Wlz-cliënten ook thuis intensieve zorg in te zetten inclusief het benodigde toezicht en/of 24-uurs zorg in de nabijheid.

Keuzevrijheid in het geding
Bij de uitvoering van het modulair pakket thuis ervaren zorgaanbieders nu reeds verschillende knelpunten. Zo is het vaak niet mogelijk om binnen de financiële kaders van het mpt voldoende dagbesteding in te zetten. Maar vooral het leveren van permanent toezicht en/of 24-uurs beschikbaarheid is moeilijk binnen het mpt. Dit laatste probleem wordt versterkt door de tariefdaling. Het mpt zal hierdoor in veel gevallen niet meer kostendekkend geleverd kunnen worden. Daarmee komt de keuzevrijheid van cliënten met een Wlz-indicatie om de best passende leveringsvorm te kiezen onder grote druk te staan.

U vindt de brief van Actiz en BTN aan de minister op de ledensite van BTN.

 

 

Subsidie voor scholing taalvaardigheid werknemers

Vanaf 1 augustus start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor scholing die tot een betere taalvaardigheid van werknemers leidt. De subsidie kan gebruikt worden voor één of meerdere opleidingstrajecten of cursussen. Ook werkgevers die al eerder subsidie ontvingen van Tel mee met Taal kunnen vanaf 1 augustus opnieuw subsidie aanvragen. De subsidieregeling wordt uitgevoerd volgens het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Aanvragen kunnen tot en met 15 oktober 2018 ingediend worden.
Meer informatie is hier te vinden. Voor vragen over de subsidieregeling kunt u contact opnemen met Frederike Bos, via info@steunpuntbasisvaardigheden.nl.

 Sociale partners lanceren website reeleprijzenwijzer.nl

De sociale partners in de VVT (ActiZ, BTN, CNV, FBZ, FNV en NU’91) hebben gezamenlijk het initiatief genomen om een website te lanceren, die eraan moet bijdragen dat gemeenten reële tarieven hanteren voor hulp bij het huishouden. De tarieven in de thuiszorg staan al sinds 2007 onder druk. In 2015 namen enkele aanbieders het initiatief met de Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning. Omdat deze code onvoldoende navolging kreeg, heeft de regering besloten om een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in te voeren. Deze AMvB reële prijs is in juni 2017 in werking getreden. Werkgevers en werknemers zien nog onvoldoende effect van de AMvB. De tarieven voor hulp bij het huishouden zijn bij het grootste deel van de gemeenten te laag en dekken de kosten niet. Sociale partners maken zich zorgen, want inmiddels zijn de lonen wel gestegen. Wanneer de prijzen nu onvoldoende worden verhoogd, dan kan dit grote effecten hebben voor zorgaanbieders en zorgmedewerkers.

De website reeleprijzenwijzer.nl heeft tot doel een verzamelpunt te zijn voor informatie en is gericht op gemeenten en zorgaanbieders.

Hans Buijing (BTN): ‘De website reeleprijzenwijzer.nl zal de komende jaren een centrale rol gaan spelen in de informatievoorziening. De website bevat onder meer de zogenoemde ‘rekentool’ die gemeenten en aanbieders kunnen gebruiken om tot het juiste tarief te komen. Daarnaast bevat de website veel aanvullende informatie. Bovendien publiceren we informatie over de prestaties van gemeenten. We houden de website actueel, zodat men hier altijd de meest recente informatie kan vinden’.

Wim van der Hoorn (FNV): ‘We maken ons zorgen over de toekomst van dit mooie vak. Gemeenten moeten nu echt werk gaan maken van fatsoenlijke tarieven, zodat werkgevers in staat zijn en blijven om de afgesproken lonen te betalen’.

Aaldert Mellema (CNV): ‘De arbeidsmarkt staat onder druk. Steeds meer zorgaanbieders hebben moeite om voldoende passend personeel te vinden. Dat was voor hulp bij het huishouden jarenlang geen probleem, maar het begint nu te knellen. Precies om die reden hebben we een CAO gesloten die het werk in deze branche aantrekkelijk maakt. De CAO moet wel betaald kunnen worden.’

Cees de Wildt (Actiz): ‘We merken dat gemeenten en zorgaanbieders soms nog onvoldoende zicht hebben op dat wat nodig is om tot een reële prijs te komen. Het is belangrijk dat partijen snel alle actuele informatie op één plek kunnen vinden’.