BTN = Zorgthuisnl

We verwijzen u naar onze nieuwe website op www.zorgthuisnl.nl

22 jaar na de oprichting is BTN van naam veranderd: Zorgthuisnl.

De aanleiding voor de naamsverandering naar Zorgthuisnl ligt in de groei van de zorg thuis binnen de VVT-sector, in combinatie met de verdere professionalisering  van de branchevereniging, die medio jaren ‘90 door ondernemers in de zorg is opgericht. Zij richtten hun werkzaamheden vooral in als thuiszorg. Het werkgebied van de branchevereniging heeft zich inmiddels veel meer verbreed, met ondersteuning en begeleiding thuis,  met huishoudelijke hulp, met wijkverpleging en verpleegzorg thuis en intramurale verpleeghuiszorg waar de cliënt een nieuw huis heeft; allemaal zorg thuis.

Een naamswijziging doe je natuurlijk niet zomaar. Het afgelopen jaar hebben we uitgebreid onderzoek gedaan en zijn tot de conclusie gekomen dat de nieuwe naam duidelijker aangeeft waar wij voor staan als brancheorganisatie: ZORG THUIS, ongeacht waar de zorg ontvangen wordt.

Specialist
Zorgthuisnl is dé specialist in het behartigen van de belangen van zorg die door aanbieders thuis wordt geboden, ongeacht waar iemand verblijft en ongeacht de complexiteit van zorg. Wij zijn voor de ondernemers die zich ook in hun huis op zorg als thuis richten en zetten ons in voor hun belangen. Ondernemers die door maatvoering, maatwerk en werkwijze dicht bij de cliënten en hun leefomgeving staan. Met zorg die vooral thuis wordt verleend óf op locaties die voor cliënten hun thuis zijn of zijn geworden.

Voor Zorgthuisnl is elke voordeur een voordeur waar de zorg en zorgverlener specifiek op afgestemd zijn; passend bij het scheiden van wonen en zorg. De cliënt staat altijd centraal en heeft de regie. Het is zijn of haar voordeur. Ook als de cliënt in een verpleeghuis of geclusterd woont, vraagt de zorg om de insteek en houding van zorg thuis. Juist daar maakt Zorgthuisnl zich sterk voor.

Zorgthuisnl is de branchevereniging voor aanbieders in de zorg die zich als ondernemer willen onderscheiden. Voor de ondernemers die lid zijn van Zorgthuisnl staat de kwaliteit van vraaggerichte zorg voorop. En dat ziet u terug in onze missie:

Branchevereniging Zorgthuisnl is dé specialist in zorg thuis. Wij behartigen collectieve belangen op daadkrachtige wijze en geven onze leden hoogstpersoonlijk ondersteuning bij hun ondernemerschap. Altijd met het oog op professionele en efficiënte zorg.

‘Zo lang mogelijk thuis’
De aanleiding voor de naamsverandering naar Zorgthuisnl ligt in de groei van de zorg thuis binnen de VVT-sector, in combinatie met de verdere professionalisering  van de branchevereniging, die medio jaren ‘90 door ondernemers in de zorg is opgericht. Zij richtten hun werkzaamheden vooral in als thuiszorg. Het werkgebied van de branchevereniging heeft zich inmiddels veel meer verbreed, met ondersteuning en begeleiding thuis,  met huishoudelijke hulp, met wijkverpleging en verpleegzorg thuis en intramurale verpleeghuiszorg waar de cliënt een nieuw huis heeft; allemaal zorg thuis.

“Ook als je zorg nodig hebt, zo lang mogelijk thuis wonen” is de basis van het ontstaan van onze branchevereniging. Al lang voordat dit regeringsbeleid werd stonden onze leden pal achter de gedachte dat zorg thuis de voorkeur heeft: laagdrempelig, in je eigen omgeving, samen met je eigen netwerk en ook nog eens met lagere kosten voor de maatschappij.

Zorgthuisnl gaat door op het pad dat door BTN is geëffend. Het behartigen van belangen is waar wij goed in zijn. Wij voeren lobby voor de belangen van uw organisatie bij een groot aantal landelijke en lokale (zorg-) stakeholders.

Vrije zorgkeuze
Met de nieuwe naam leggen wij nog meer accent op het belang van zorg thuis en de rol van de cliënt. Dat de cliënt de regie moet hebben, staat buiten kijf. Zorgthuisnl vindt dat de zorgverlener zoveel mogelijk rekening moet houden met zijn of haar mogelijkheden en wensen. Vrije zorgvraag  en -keuze van de cliënt,  ongeacht waar hij/zij verblijft en ongeacht  de wijze van financiering.

De bevolking groeit en vergrijst, terwijl veel verzorgingshuizen verdwijnen en de verpleeghuiscapaciteit stagneert. De noodzaak van zorg thuis neemt daarom alleen maar toe. Tegelijkertijd is zorg thuis veel complexer geworden, met risico’s én kansen voor kwaliteit, kosten, inkomsten en werk. Dit vraagt om gespecialiseerde kennis en daadkracht op brancheniveau.

Keuzevrijheid raakt ook het wezenskenmerk van de ondernemer, want kwaliteit van zorg maakt het onderscheid en zal leiden tot nieuwe cliënten. En dit binnen de complexe en ingewikkelde context van de zorg: een publieke taak, met private uitvoerders in een onvolkomen markt. Maar juist Zorgthuisnl zal zich hardmaken voor de ratio die verbonden is aan het ondernemerschap.

Slagvaardig
Wij zijn niet de grootste branchevereniging, maar zijn wel slagvaardig  en we nemen bij veel vraagpunten het voortouw. Goed onderbouwd en gericht op daadwerkelijk effect. Actief en pragmatisch. Dit alles vanuit het principe van gelijkwaardigheid van leden: elke stem telt even zwaar. Elk idee, groot of klein, kan van waarde zijn om de zorg thuis verder te helpen.

We geven onze leden ondersteuning bij hun ondernemerschap en hun werkgeverschap. Laagdrempelig, praktisch en betrokken. Bovenal ondersteunen we onze leden om hun onderneming zo goed mogelijk te runnen en stimuleren we hen om elkaar te helpen. We hechten veel waarde aan maatwerk en een persoonlijke benadering, en zijn er van overtuigd dat een pragmatische aanpak tot snellere en betere resultaten leidt, voor de ondernemer én de zorg thuis.

Maatschappelijke opgave
Inmiddels groeit het besef bij politiek en maatschappij dat de zorg, ook voor ouderen, maar voor een klein deel intramuraal wordt verzorgd. Het overgrote deel van de zorgvragers woont thuis. Zorgvragers willen ook thuis blijven wonen tot dat niet meer kan of niet meer verantwoord is. Verpleeghuizen en geclusterde woonvormen zijn dan de volgende stap in de zorgketen. Maar het begint thuis.

Zorgthuisnl is de brancheorganisatie voor alle aanbieders die de zorg langs die lijn organiseren, thuis of elders thuis. Het bieden van zorg thuis vraagt op vele terreinen om een andere organisatievorm, bedrijfsvoering, houding en denkkracht. En precies dat wil Zorgthuisnl met zijn ruim twintig jaar ervaring bieden aan alle ondernemers die zorg thuis – achter welke voordeur dan ook –  centraal hebben gezet.

Nieuw
Een nieuwe naam, een nieuw logo, een nieuwe huisstijl, een nieuwe website (zorgthuisnl.nl), een nieuw hoofdkantoor in Houten, De Molen 92, en een nieuw tijdperk voor belangenbehartiging voor betrokken ondernemers in de zorg thuis. Dat is Zorgthuisnl